Õppekorralduse alused

Õppimine toimub terve aasta vältel. Kursuse kestus sõltub õppekavast ja tunniplaanist. Kursuse maht arvutatakse akadeemilistes tundides, kus üks tund on 45 minutit.

On võimalik õppida väikses rühmas või individuaalselt.

Koolitusele registreerumine, koolituse komplekteerimine ja koolituse ärajäämine

 1. Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab veebis, e-posti või telefoni teel. Registreerunud saavad registreerimise kinnituse oma e-posti aadressile.
 2. Koolitusele registreerunud ja koolituse eest tasunud õpilased saavad alustada õpinguid.
 3. Õpperühmade moodustamise aluseks on õpilase keeleoskuse tase kursuse alguses ja sobiv kursuse aeg.
 4. Koolitusleping sõlmitakse õpilasega enne kursuse algust.
 5. Koolituskeskusel on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või edasi lükata grupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt ühepäevase etteteatamisega. Koolituse ärajäämisel makstakse õppetasu tagasi.

Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord

 1. Kursuse lõpus väljastatakse tunnistus või tõend.
 2. Koolituse katkestanud õpilasele väljastatakse soovi korral tõend läbitud õppetundide arvu kohta.
 3. Koolituskeskus ei väljasta koolitusel osalemise tunnistust, kui õppemaksu pole täies mahus tasutud.

Koolituse eest tasumine

 1. Koolituse eest tasumine toimub enne koolituse algust väljastatud arve alusel. Arve saadetakse e-posti teel.
 2. Õppemaksu on võimalik tasuda osade kaupa, mille suurus ja tasumise tingimused on fikseeritud õppelepingus.
 3. Tunnist puudumisi ei kompenseerita.
 4. Kursuse eest tasutud õppemaksu on võimalik kajastada tuludeklaratsioonis õppekuluna vastavalt tulumaksuseaduse §-le 26.

Koolitusest loobumine

 1. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada koolituskeskuse direktorit.
 2. Koolitusest loobumise teatamisel vähemalt kolm (3) kalendripäeva enne koolituse algust tühistatakse tasumata arve või tagastatakse makstud õppetasu 100% ulatuses avalduse alusel.
 3. Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui kolm (3) kalendripäeva enne kursuse toimumist, teavitamata jätmisel või kohale mitteilmumisel tuleb esimese kuu arve tasuda 20% ulatuses või tagastatakse 80% makstud õppetasust avalduse alusel.
 4. Tagasimakse taotluse avaldus tuleb esitada kirjalikult koolituskeskuse direktorile.
 5. Õppijal on õigus leping igal ajal üles öelda, teatades sellest 1 kuu ette taasesitamist võimaldavas vormis.

Vaidluste lahendamise kord

Koolituse korraldamisega seotud otsuste vaidlustamiseks on õpilasel õigus pöörduda kirjalikult koolituskeskuse direktori poole. Kaebus vaadatakse läbi ja otsus teatatakse õpilasele 5 tööpäeva jooksul.