Kvaliteedi tagamise alused

1. Üldsätted

1.1. Teel Tippu OÜ poolt asutatud koolitusasutuse nimi on Teel Tippu (edaspidi koolituskeskus).

1.2. Koolituskeskus korraldab täiskasvanutele suunatud täienduskoolitusi.

1.3. Koolituskeskus lähtub täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiendkoolituse standardist ning ettevõttes kehtestatud põhikirjast.

1.4. Koolituskeskusel on kehtiv majandustegevusteate nr 213498

2. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

2.1. Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest ja täienduskoolituse standardist.

2.2. Koolituste õppekavad on avalikustatud ettevõtte kodulehel “Koolist”. Õppekavad on õppijale kättesaadavad alates koolitusele registreerimise avamisest kuni koolituse lõpuni.

2.3. Koolituskeskuse õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:

 • õppekava nimetus;
 • õppekavarühm;
 • õpiväljundid
 • õpingute alustamise tingimused;
 • õppe kogumaht;
 • kursuse maksumus;
 • õppesisu;
 • õppekeskkonna kirjeldus;
 • õppematerjalid;
 • väljastavad dokumendid;
 • koolitajad.

2.4. Õppekava koostamisel lähtutakse konkreetse sihtgrupi vajadustest. Iga koolitus on praktilise suunitlusega, eesmärgiks aidata sihtgrupil saavutada seatud õpiväljundid.

2.5. Õppekavu vaadatakse reguraalselt üle ja ajakohastatakse, et tagada vastavus õigusaktides kehtestatud vorminõuetele, eesmärgipärasus, materjalide sobivus ning õppijate vajadus.

2.6. Õppekavade koostamisel kaasatakse õpetajaid ning valdkonna eksperte.

2.7. Õppekavad kinnitab koolituskeskuse direktor.

2.8. Õppekavad avalikustatakse veebilehel.

2.9. Toimunud koolituste õppekavad säilitatakse dokumendihaldussüsteemis.

3. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

3.1. Kõigil ettevõtte koolitajatel on kõrgharidus (vähemalt bakalaureus) ja töökogemus õpetataval erialal. Koolitajatelt eeldatakse metoodilist, sotsiaalset ja reflektiivset kompetentsi ning varasemat koolitamise kogemust.

3.2. Kõigi koolitajate kompetentsust hinnatakse enne tööle asumist. Kõigi koolitajatega sõlmitakse enne koolitust leping, mis lähtub asutuse sisestest kvaliteedikriteeriumitest ning andmekaitse seadusest.

3.3. Koolitajate töö tulemust hinnatakse koolituse järgselt osalejate suulise ja kirjaliku tagasiside põhjal. Vajadusel tehakse koolitajatele parandusettepanekuid ning pakutakse täiendõppe, mentorluse võimalust.

4. Õppekeskkonna ja kliendisuhtluse kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

4.1. Kursuste kirjeldamine avaldatakse koolituskeskuse kodulehel vähemalt üks kuu enne kursuse algust. Koolitustele on võimalik registreeruda kodulehel või võttes ühendust kliendihalduriga. Töötukassa portaalis olevatele koolitustele on võimalik registreeruda otse töötukassa portaalist.

4.2. Kõigi registreerunutega võetakse ühendust individuaalselt. Koolitusgrupid püütakse komplekteerida võimalikult sarnaste õpivajaduste alusel.

4.3. Kõik koolitusele registreerunud saavad vähemalt nädal enne kursuse algust teabe koolituse täpse korraldusliku poole kohta – ajakava, toimumiskoha ja õppevahendite kohta.

4.4. Koolituse jooksul püütakse luua õppimist toetav füüsiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond.

4.5. Koolituskeskusel on õppeklassid Tallinnas, aadressil Parda 6. Vajadusel kasutatakse koostööpartnerite õppeklasse. Kõik kasutatavad õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele. Klassides on iga õppija jaoks piisavalt ruumi ja valgust. Klassid on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga. Klassis on võimalik laudu ja toole paigutada vastavalt vajadusele, et toetada erinevate õppemeetodite kasutamist. Koolitusklassid on kergesti ligipääsetavad.

4.6. Igaks kursuseks on ette valmistatud õpimapid ja õppematerjal paberkandjal ja/või elektrooniliselt.

4.7. Koolituskeskus tagab igale koolitusel osalejale kohvipausi koos suupistetega, kui kursus on pikem kui 2 tundi.

4.8. Igal õppijal on võimalus kasutada internetiühendust.

4.9. Koolitusgruppide suurused on erinevad, sõltuvalt koolituse sisust, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul ning õpimotivatsiooni säilimine.

4.10. Võimalusel arvestatakse erivajadusega õppijatega.

4.11. E-õppe läbiviimiseks kasutatakse keskkondi Zoom ja Skype.

4.12. Õppijate andmeid töödeldakse ja säilitatakse jälgides andmekaitse nõudeid.

5. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

5.1. Iga kursuse lõpul jätavad kiendid tagasisidet, kus annavad hinnangu kursuse sisule, lektorile ja kursuse korraldusele ning teevad ettepanekuid kursuse paremaks muutmiseks.

5.2. Tagasisidet võib saata õpetaja ja koolidirektori meilile või jätta läbi kodulehe. Soovi korral võib klient jääda anonüümseks.

5.3. Tagasiside kokkuvõte saadetakse järelduste tegemiseks koolitajatele. Koolitajad analüüsivad saadud tagasisidet ning vajadusel muudavad kursuse sisu, täiendavad korraldust.

5.4. Koolituste tagasisidelehed säilitatakse ettevõtte arhiivis vastava kursuse ja koolitaja juures. See annab võimaluse jälgida parendusettepanekute mõju.

5.5. Tagaside koondid esitatakse soovi korral õppijale või koolituse rahastajale/tellijale.

5.6. Õppija nõusolekul avaldatakse tagasisidet koolituskeskuse kodulehel.

5.7. Koolituse lõpus viiakse läbi õpitu kontroll, mis annab koolitajale tagasisidet koolituse jooksul saadud teadmistest. Kontrolli tulemustest annab koolitaja õppijale tagasidet individuaalselt.