Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus

Antud kursus viib teie eesti keele oskuse uuele tasemele. Keelekasutus muutub aina spontaansemaks, vabamaks ja sujuvamaks.

Kursusest
Õppekava
Registreerimine on avatud! Rohkem
 • 200 ak. tundi õppetööd;
 • sobib neile, kes valdab eesti keelt vähemalt B1-tasemel;
 • tunnistuse või tõendi väljastamine;
 • iganädalased tunnid Tallinna Kesklinnas;
 • rühmas on kuni 10 inimest;
 • kursuse maksumus on 2000 eurot;
 • toetus ja tagasiside e-päevikus;
 • osamaksete võimalus.
2000 €
Registreerimine on avatud! Rohkem

Kursuse läbinu:

 • mõistab keerukaid tekste ning erialaseid mõttevahetusi; saab aru erinevate žanrite üksikasjadest (uudised, intervjuud, filmid, tuttava ainestikuga loengud);
 • spontaanselt ja ladusalt vestleb eestkeelse kõnelejaga, esitab selgeid ja üksikasjalikke kirjeldusi erinevatel teemadel; peab ettekandeid oma huvivaldkonna teemadel, selgitab ja põhjendab oma vaatenurka, võrdleb erinevaid seisukohti;
 • loeb pikki ja keerukaid tekste (ajaleheartiklid, kirjad, ülevaated jm), leiab infot tekstidest ja teeb nende põhjal üldistusi;
 • kirjutab selget, üksikasjalikku teksti (ettekannet, arvamuskirjutist vm) erinevatel teemadel ning selgitab oma vaatenurka, kaalub kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi.

Teel Tippu OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

 

Õppekava nimetus

Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus

Õppekavarühm

Keeleõpe

Õpiväljundid

Kursuse läbinu:

 • mõistab keerukaid tekste ning erialaseid mõttevahetusi; saab aru erinevate žanrite üksikasjadest (uudised, intervjuud, filmid, tuttava ainestikuga loengud);
 • spontaanselt ja ladusalt vestleb eestkeelse kõnelejaga, esitab selgeid ja üksikasjalikke kirjeldusi erinevatel teemadel; peab ettekandeid oma huvivaldkonna teemadel, selgitab ja põhjendab oma vaatenurka, võrdleb erinevaid seisukohti;
 • loeb pikki ja keerukaid tekste (ajaleheartiklid, kirjad, ülevaated jm), leiab infot tekstidest ja teeb nende põhjal üldistusi;
 • kirjutab selget, üksikasjalikku teksti (ettekannet, arvamuskirjutist vm) erinevatel teemadel ning selgitab oma vaatenurka, kaalub kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi.
Õpingute alustamise tingimused
 • Õpingute alustamise tingimuseks on B1-taseme keelekursuse lõpetamine, B1-keeleoskustaset tõendava tunnistuse esitamine või koolisisese eesti keele B1-taseme diagnoostesti sooritamine.
 • Kui soovitakse liituda kursusega pärast õpingute algust, viib õppejõud läbi suulise sobivustesti.
Õppe kogumaht

400 akadeemilist tundi, s.h 200 kontakttundi ning 200 tundi iseseisvat tööd.

Õppe sisu
 • Haridus
 • Elukutse, amet ja töö
 • Teenindus. 
 • Igapäevaelu, kodu ja kodukoht
 • Enesetunne ja tervis
 • Vaba aeg ja meelelahutus
 • Sisseostud, hinnad
 • Söök ja jook
 • Inimeste suhted ühiskonnas
 • Poliitika, aktuaalsed sündmused
 • Majandus- ja õigussuhted
 • Keskkond, kohad, loodus, ilm
 • Kultuur ja keeled, keelte õppimine
 • Reisimine, transport, vaatamisväärsused
Õppekeskkonna kirjeldus

Koolituskeskus „Teel Tippu“ kasutab tervisekaitse- ja ohutusnõuetele vastavat 254 m2 büroopinda aadressil Endla 15. Ruumides on olemas õpetamiseks vajalikud materjalid ja vahendid (s.h printer, nutitahvel, kirjutamistahvel, projektor, arvutid, kõlarid, CD-mängija, nõuetele vastav valgustus, toolid, lauad jt). Kliendile pakutakse kohvi, teed, vett, snäkke.

Õppematerjalid

Põhiõppematerjal:

 • Pesti, M. K nagu Kihnu. Tallinn 2017

Lisamaterjal:

 • Mangus, I. Simmul, M. Tere taas. Tallinn, 2018
 • Kitsnik, M. Eesti keele õpik B1, B2. Tallinn, 2008
 • Pesti, M. Ahi, H. L nagu Lugemik. Tallinn, 2011
 • Kitsnik, M. Sõnajalaõis. 1. osa. Tallinn, 2019
 • Kitsnik, M. Sõnajalaõis. 2. osa. Tallinn, 2020

Elektrooniline õppematerjal:

 • Interaktiivne eesti keele töövihik.

https://www.veebipark.ee/interakt_eestik_toovihik/index.html

 • Eesti keele Instituut. Sõnaraamatud:

http://portaal.eki.ee/dict/evs/

http://www.eki.ee/dict/ves/

 • Eesti keele ja kultuuri kursused.

https://keeleweb2.ut.ee/

 • Eesti õigekeelsussõnaraamat

https://www.eki.ee/dict/qs/

 • Sõnaveeb. Eesti Keele Instituut.

https://sonaveeb.ee/

 • Võõrsõnade leksikon

http://www.eki.ee/dict/vsl/

 • Integratsiooni Sihtasutuse testid

http://web.meis.ee/testest

Autentsed materjalid:

 • artiklid ajalehtedest ja ajakirjadest;
 • saatelõigud televisioonist ja raadiost;
 • eesti filmid ja muusika;
 • erinevate temaatiliste organisatsioonide kodulehed.

 

Lõpetamise tingimused

Kursuse lõpus sooritab õppija kirjaliku ja suulise testi. Lõputest pannakse kokku õppematerjalide, Haridus- ja Noortemeti ning Integratsiooni Sihtasutuse välja töötatud testide põhjal, toetudes õpiväljunditele ja õppe sisule.

Väljastatavad dokumendid
 • Kursuse lõpus väljastatakse tunnistus juhul, kui õppija on sooritanud lõputesti positiivselt (vähemalt 60%) ja on osalenud vähemalt 80% tundidest.
 • Kursuse lõpus väljastatakse tõend juhul, kui õppija on osalenud vähemalt 80% tundidest.

Õppeprotsessist

Õppemeetodid

Sellel tasemel on grammatika põhjalik uurimine seotud ka kommunikatiivse õpetamismeetodiga. Erilist tähelepanu pööratakse lugemisele ja kirjutamisele, keel muutub abstraktsemaks ja spetsiifilisemaks.

Õppekeel

Koolitus toimub täielikult eesti keeles. Uusi sõnu ja väljendeid ei tõlgita, vaid selgitatakse sünonüümide, näidete jms abil. Õpilased suhtlevad omavahel ainult eesti keeles.

Autentsed õppematerjalid

Lisaks põhilistele õppematerjalidele kasutatakse klassiruumis autentset materjali: ajalehtede ja ajakirjade artikleid, tele- ja raadiosaateid, eesti filme ja muusikat, erinevate temaatiliste organisatsioonide kodulehti. Väga sageli tulevad külla eesti keelt emakeelena kõnelevad inimesed. See aitab vabaneda keelebarjääridest ja stressist, saada uusi tuttavaid.

Temaatilised õppekäigud

Kursuse programm sisaldab temaatilisi reise, ekskursioone, kultuuriürituste külastusi ja minilaagreid. Paneme suurt rõhku Eesti kaasaegse kultuuriruumi uurimisele ja tundmaõppimisele.

Kirjuta meile

Registreeru kursusele või esita vajalikud küsimused selle vormi kaudu. Vastame esimesel võimalusel.

  Proovitund on tasuta!

  Tutvu oma tulevase õpetajaga ja tule osalema proovitunnis. Aitame keeletaseme väljaselgitamisega.